Валутни опции - Форекс опции

Валутните опции ти дават възможността да ограничиш риска си при търгуване с валути. В този раздел ще се занимаем по-обстойно с това какво са опциите, как се използват на валутния пазар и какви опционни стратегии на търговия съществуват.

Какво са опциите?

Опциите са финансови инструменти, даващи ти правото (но без да те задължават) да купиш или продадеш определен базов актив (в случая, валута) на предварително договорена цена (наречена страйк прайс) преди определена дата (наречена дата на падеж). Тъй като тяхната стойност до голяма степен зависи (или е извлечена) от стойността на валутата, те спадат към финансовите инструменти, наречени ‘деривати’ (от англ. to derive - извличам).

Ударната цена (от англ. strike price, страйк прайс), също така наричана цена на упражняване, е цената, на която опционният договор може да бъде упражнен. След изтичане на срока на валидността (т.е. expiry), опционният договор вече не съществува.

Има опции от европейски тип и от американски тип. Ако държиш американски тип опция може да упражниш правото си да продадеш или купи базовия актив през цялото време на валидността на опционния договор, докато ако притежаваш европейски тип опция можеш да я упражниш само на падежа.

Опциите могат да са Kol (Call) или Пут (Put). Кол опцията дава правото да се купи валутна двойка на определена цена, а пут опцията - право да се продаде валутна двойка на дадена цена.

Какво им е хубавото на опциите?

При закупуването на опция ще знаеш максималното ниво на загубата, която може да претърпиш, а именно – цената на опцията (наречена премия, premium). Опцията предлага възможност за неограничена печалба (разбира се, ако валутният курс на базовата валута се движи в благоприятната за теб посока) за времето на валидност на опцията.